[Pdf/ Video] Best Opposite words in Hindi | 1000+ विलोम शब्द | Vilom shabd in हिन्दी ।

Opposite words in Hindi, 1000+ विलोम शब्द | Vilom shabd in हिन्दी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख मे हम Opposite words in Hindi के विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे ।

opposite words in hindi with images, 20 opposite words in Hindi with pictures, class 5 opposite words in Hindi. अल्पायु	- दीर्घायु, अवनत - उन्नत, अवर -प्रवर
Best Opposite words in Hindi

जैसे विलोम शब्द किसे कहते हैं?, 250 विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द कक्षा 3, विलोम शब्द कक्षा 6, विलोम शब्द के लिए बेस्ट बुक्स, opposite words in hindi with images, 20 opposite words in hindi with pictures, opposite words meaning in hindi, class 5 opposite words in hindi.

ये शब्द बच्चो को घर पर पढाने के लिए बहुत ही उपयोगी है।

Opposite words in Hindi [जैसे विलोम शब्द किसे कहते हैं?]

Opposite words in Hindi  [विलोम शब्द]- opposite word/ vilom shabd/ विलोम शब्द का अर्थ है एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ किसी दुसरे शब्द से opposite या उलटा हो। उसे Opposite (विलोम शब्द) कहते है।

जैसे-
रात – दिन
दुख – शुख
हँसना – रोना

500 opposite words in hindi [विलोम शब्द]

रात दिनअंकुशनिरंकुश
रुग्ण स्वस्थअंगीकारअस्वीकार
लक्षण कुलक्षणअंतरबाह्य
लक्षित अलक्षितअंशतःपूर्णतः
लगभग पूराअकलुष कलुष
लगाव हटानाअकालसुकाल
लचीला कठोरअक्रुरक्रुर
लड़ना मिलनाअगलापिछला
लहू पसीनाअग्रजअनुज
वरदान अभिशापअग्राह्यग्राह्य
विधवा सधवाअग्रिमअन्तिम
विधि निषेधअचलचल
विधि निषेधअच्छाबुरा
वृष्टिअनावृष्टिअजलनिर्जल
शयन जागरणअज्ञविज्ञ
शीत उष्णअतलवितल
शुभ अशुभअतिअल्प
शुष्क आर्द्रअतिवृष्टिअनावृष्टि
संक्षेप विस्तारअतुकान्ततुकान्त
संतोष असंतोषअथइति
अदेयदेयअभ्यस्तअनभ्यस्त
अदोषसदोषअमरमर्त्य
अधमउत्तमअमावस्याप्रूर्णिमा
अधर्मसध्दर्मअमृतविष
अधिकन्यूनअरूचिसुरूचि
अधुनातनपुरातनअर्थअनर्थ
अनंतअंतअर्पणग्रह्र्ण
अनभिज्ञभिगअर्वाचीनप्राचीन
अनागतआगतअल्पअधिक
अनातुरआतुरअल्पकालीनदीर्घकालीन
अनाथसनाथअल्पज्ञबहुज्ञ
अनाहूतआहुतअल्पायुदीर्घायु
अनित्यनित्यअवनतउन्नत
अनिष्टइष्टअवरप्रवर
अनुकूलप्रतिकूलअवरोहआरोह
अनुजअग्रजअवलम्बनिरालम्ब
अनुरक्तविरक्तअसलीनकली
अनुरक्तिविरक्तिअस्तउदय
अनुरागविरागअस्ताचलउदयाचल
अनुर्तीणउर्तीणअस्पृश्यस्पृश्य
अनुलोमविलोमआकर्षविकर्ष
अनैतिहासिकऐतिहासिकआकर्षणविकर्षण
अन्तरंगबहिरंगआगमनगमन
अन्धकारप्रकाशआगामीविगत
अपकारउपकारआग्रहदुराग्रह
अपचारउपचारआचार अनाचार
अपेक्षाउपेक्षाआच्छादित अनाछ्दित
अपेक्षानगदआतुर शांत
अपेक्षितअनपेक्षितआदत्त प्रदत्त
अभिज्ञअनभिज्ञआदर अनादर

opposite words in Hindi for class 3 [विलोम शब्द कक्षा 3]

अभ्यस्तअनभ्यस्तआदर्श यथार्थ
अमरमर्त्यआदान प्रदान
अमावस्याप्रूर्णिमाआदि अंत
अमृतविषआद्र शुष्क
अरूचिसुरूचिआधुनिक प्राचीन
अर्थअनर्थआध्यात्मिक भौतिक
अर्पणग्रह्र्णआय व्यय
अर्वाचीनप्राचीनआरम्भ अंत
अल्पअधिकआरोह अवरोह
अल्पकालीनदीर्घकालीनआलस्य स्फूर्ति
अल्पज्ञबहुज्ञआवृत अनावृत
अल्पायुदीर्घायुआशा निराशा
अवनतउन्नतआशीर्वाद अभिशाप
अवरप्रवरआसक्त अनाशक्त
अवरोहआरोहआस्था अनास्था
अवलम्बनिरालम्बआहार अनाहार
असलीनकलीआहार निराहार
अस्तउदयआहार निराहार
अस्ताचलउदयाचलआह्वान विसर्जन
अस्पृश्यस्पृश्यइच्छा अनिच्छा
आकर्षविकर्षइहलोक परलोक
आकर्षणविकर्षणईर्ष्या प्रेम
आगमनगमनईश्वर अनीश्वर
आगामीविगतउग्र सौम्य
आग्रहदुराग्रहउचित अनुचित
आचार अनाचारउत्कर्ष अपकर्ष
आच्छादित अनाछ्दितउत्कृष्ट निकृष्ट
आतुर शांतउत्कृष्ट निकृष्ट
आदत्त प्रदत्तउत्तम अधम
आदर अनादरउत्थान पतन

Opposite words in Hindi for class 6 [विलोम शब्द कक्षा 6]

उद्यमी आलसीदाता याचक
उधार नगददिन रात
उन्नति अवनतिदुर्लभ सुलभ
उपकार अपकारधीर अधीर
उपयुक्त अनुपयुक्तनख शिख
उपस्थितअनुपस्थितनिंदा स्तुति
उपाय निरुपायनिरक्षर साक्षर
उर्वर ऊसरनूतन पुरातन
उषा संध्याप्रत्यक्ष परोक्ष
एक अनेकबंधन मुक्ति
एकता अनेकताबालक बालिका
एकांगी सर्वांगीणमितव्यय अपव्यय
कनिष्ठ ज्येष्ठमूक वाचाल
कृतज्ञ कृतघ्नमोक्ष बंधन
कृष स्थूलमौखिक लिखित
कृष्ण शुक्लयश अपयश
क्रय विक्रयरक्षक भक्षक
क्षणिक शाश्वतराजा रानी
खेद प्रसन्नतारात दिन
गुप्त प्रकटरुग्ण स्वस्थ
ग्रामीण शहरीलक्षण कुलक्षण
घात प्रतिघातलक्षित अलक्षित
घृणा प्रेमलगभग पूरा
छली निश्चललगाव हटाना
छूत अछूतलचीला कठोर
जंगली पालतूलड़ना मिलना
जन्म मृत्युलहू पसीना
जल थलवरदान अभिशाप
ठोस तरलविधवा सधवा
दयालु निर्दयीविधि निषेध

20 opposite words in hindi with pictures[20 Vilom Shabd]

opposite words in hindi with images, 20 opposite words in Hindi with pictures, class 5 opposite words in Hindi. अल्पायु	- दीर्घायु, अवनत - उन्नत, अवर -प्रवर
Best Opposite words in Hindi
वृष्टिअनावृष्टिअघमउत्तम
शयन जागरणअंदरूनीबाहरी
शीत उष्णअगमसुगम
शुभ अशुभअक्षमसक्षम
शुष्क आर्द्रअनभिज्ञअभिज्ञ
संक्षेप विस्तारअनाथसनाथ
संतोष असंतोषअनुकूलप्रतिकूल
सक्रिय निष्क्रयअग्रजअनुज
सगुण निर्गुणअनुग्रहनिग्रह, विग्रह
सजीव निर्जीवअज्ञप्रज्ञ
सज्जन दुर्जनअनुलोमविलोम, प्रतिलोम
 सपूत कपूतअग्निजल
सफल असफलआकर्षणविकर्षण
सरस नीरसअंगीकारइनकार
सुगंध दुर्गन्धअमरमर्त्य
सौभाग्य दुर्भाग्यअघअनघ
स्त्री पुरुषअमावस्यापूर्णिमा
स्वाधीन पराधीनअमृतविष
हर्ष शोकअर्जनवर्जन
वृष्टिअनावृष्टिअर्थअनर्थ

Class 5 opposite words in Hindi [Vilom shabd for class 5]

अल्पसंख्यकबहुसंख्यकअनवसरसुअवसर
अलभ्यलभ्यअश्रुहास
अर्थीप्रत्यर्थीअभीष्टअन्भिष्ट
अपराह्नपूर्वाह्नअनुपस्थितउपस्थित
अधिकारीअनधिकारीअनेकएक
अखाद्यखाद्यअपचयउपचय
अचरचरअंडज़पिंडज
अजेयजयअंसंतुष्टसंतुष्ट
अज्ञानज्ञानअसंतोषसंतोष
अज्ञानीज्ञानीआधारनिराघार, अनाधार
अकर्मण्यकर्मण्यआधुनिकप्राचीन
अनुरक्तविरक्तआगामीविगत
अनयनयआत्मापरमात्मा
अपकीत्तिसुकीर्तिआयतनिर्यात
अंतआदिआकाशपाताल
अनित्यनित्यआसक्तअनासक्त, निरासक्त
अपनापरायाअभ्यंतरबाहूय
अलौकिकलौकिकआजादीगुलामी
अपमानसम्मानआरोहअवरोह
अप्रियप्रियआर्यअनार्य
असाधारणसाधारणआरोहीअवरोही
अपेक्षाउपेक्षाआगमनगमन
असभ्यसभ्यआवश्यकअनावश्यक
अपेक्षितउपेक्षितआवाहनविसर्जन
अमंगलमगलआवृत्तअनावृत
अरुचिरुचिआध्यात्मिकआधिभौतिक
अशुभशुभआमऱवास
अल्पज्ञबहुज्ञआकुँचनप्रसारण
अल्पायुदीर्घायु, चिरायुआलस्यस्फूर्ति
अनिच्छाइच्छाआदत्तप्रदत्त

Opposite words in Hindi for Kids [Vilom Shabd]

इधरउधरउपकारअपकार
उत्तरायणदक्षिणायनएकताअनेकता
इहलोकपरलोकउपयोगदुरुपयोग
उत्तमअधमएड़ीचोटी
इकट्टाअलगउपर्सगप्रत्यय
उपचारअपचारएकमुखीबहुमुखी
इच्छाअनिच्छाएकतंत्रबहुतंत्र
उर्वरऊसरउपस्थितिअनुपस्थिति
इतिअथउतरदक्षिण
उन्नयनअवनयनएकेश्वरवादबहुदेववाद
इंसाफगैंर-इंसाफऐहिकपारलौकिक
उपयुक्तअनुपयुक्तऐक्यअनैक्य
इकहरादुहराऋजुकुटिल, वक्र
ईदमुहरंमऐतिहासिकअनैतिहासिक
उपयोगीअनुपयोगीऐश्वर्यअनैश्वर्य
उष्णशीत, शीतलऔचित्यअनौचित्य
इश्वरअनीश्वर, जीवऔद्धत्यअनौद्धत्य
ईमानदारबेईमानऔदार्यअनौदार्य
उदासप्रसन्न, प्रफुल्लअंतरसतत
उचितअनुचितऔपचारिकअनौपचारिक
उदितअस्तऔदत्यअनौदात्य
उच्चनिम्नकड़वामीठा
उषासंध्याकटुमघु
उत्कर्षअपकर्षकठिनसरल, सहज
उपजीव्यउपजीवीकीर्तिअपकीर्ति
उतीर्णअनुत्तीर्णकृतज्ञकृतघ्न
उपकारकअपकारककृत्रिमप्राकृत
उरुकृष्टनिकृष्टकृष्णकंस’, शुक्ल, श्वेत
उतारचढावकनिष्ठज्येष्ठ
उत्थानपतनकपूतसपूत
उदीचीप्रतीचीकृपणउदार, दानी, दाता
उत्साहनिरुत्साह, अनुत्साहकर्मण्यअकर्मण्य
उपजाऊबंजरकर्कशक्रोमल, मधुर, सुशील
उदयअस्तकरुणअकरुण, निष्ठुर
उपार्जितस्वयंप्राप्तकसूरवारबेकसूर
उत्पतननिपतन, अवतरणक्रयविक्रय
उदात्तअनुदात्तकलुषनिष्कलुष
उदारअनुदार, कृपणकुटिलसरल
ऊँचनीचकुरूपसुरूप, सुन्दर
उद्यमनिरुद्यमकुसुमवज्र
ऊँचानीचाकोपकृपा
उधारनकदकोमलकठोर
ऊसरउपजाऊकर्मअकर्म, निष्कर्म
उद्धतविनीतकपटीनिष्कपट
ऊर्ध्वमुखअधोमुखकर्मठअकर्मण्य
उन्नतिअवनतिक्रियाप्रतिक्रिया
ऊपरनीचेकृशस्थूल
उन्मुखविमुखक्रुद्धशांत
ऋणात्मकधनात्मककानूनीगैरकानूनी

Download Pdf of Opposite words in Hindi [Vilom shabd/ विलोम शब्द]

Here we have the a best Pdf of Opposite words in Hindi [Vilom shabd/ विलोम शब्द]. This pdf can help you in reading od vilom shabd in Hindi. You can download it with just one single click.

FAQs

Q. विलोम शब्द किसे कहते हैं ?

Ans. विलोम शब्द का अर्थ है एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ किसी दुसरे शब्द से opposite या उलटा हो। उसे opposite (विलोम शब्द) कहते है।

Q. दुर्बल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?

Ans. दुर्बल शब्द का विलोम शब्द होता है सबल, प्रबल, ताकतवर।

Best for you

500+ O ki Matra ke shabd। [ Best Free Pdf] ‘ओ’ की मात्रा वाले शब्द व वाक्य।
1000+ [ Best Pdf ] ‘आ’ की मात्रा वाले शब्द व वाक्य।
ABCD Hindi mein बच्चों को सिखाएँ | A to Z सिर्फ 01 दिन मे सिखाए|
बच्चों को कैसे पढाये | बच्चों को घर पर पढाने के 10 Best तरीके |
100% बच्चों को Maths मे तेज कैसे करे?